1360: Oudste vermelding in de Zuidelijke Nederlanden

Brusselse ordonnantie waarin colf wordt verboden vanwege gevaar voor ruit en mens. De straf op overtreding van dit verbod was een boete van 20 scellinge (schellingen of stuivers) of verbeurd verklaring van je overjas.

Stadsordonnantie van Brussel van het jaer 1360.

Dit sijn de gebode, die gemaect sijn metten amman ende scepenen van Bruessele,

,,,

Wie met colven tsolt es om twintich scellinge oft op hare overste cleet.

De amman en schepenen van de stad Brussel vaardigen diverse politiebepalingen uit, inzake openbare orde, rechtsprocedures, verbanningen, enzovoort.

Datering: zonder twijfel tussen 5 april en 1 augustus 1360, maar vermoedelijk na 23 juli 1360

Het colfspel werd hier dus verboden vanwege gevaar voor ruit en mens. Maar er waren ook andere aanleidingen om het spel te verbieden. Het colfspel ging nog al eens gepaard met het nodige lawaai. In 1587 verbood de Utrechtse vroedschap tijdens de predikatie het colven vanwege het razen en tieren van de spelers en toeschouwers. De vroedschap wilde op deze manier ook bevorderen dat men geregeld de preek ging bijwonen.

In Schotland werd Colf verboden om heel andere redenen:

 1457 Item it is ordanyt and decretyt that ye futbawe and ye golf be uterly cryt done and not usyt. (It is ordained and decreed that football and golf be utterly condemned and not practised)

Men moest zich namelijk bekwamen in het vechten en schieten met pijl en boog, kortom het verdedigen van het land. Merk op dat deze eerste vermelding in Schotland een eeuw later is dan de Brusselse ordonnantie!