De Stichting

Officiële naam
Stichting Nederlands Golfmuseum

Kamer van Koophandel
64785688

RSIN
8558 42 489

Contactgegevens
Stichting Nederlands Golfmuseum
Bleijenbeek 14
5851 EE Afferden
T 0485 53 00 84
E info@golfmuseum.nl

Bankrelatie
NL98 RABO 0312 0359 42

Doelstelling
De Stichting Nederlands Golfmuseum stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van golf in Nederland. Zij doet dit door haar collectie voor een breed publiek toegankelijk te maken en door middel van publicaties en presentaties. De collectie bestaat uit historische en eigentijdse boeken over golf en golfen in Nederland en uit museale schilderijen en prenten, replica’s van historische schilderijen, prenten en boeken, waaronder het boek Tyrocinium linguae Latinae uit 1545 van de humanist Pieter van Afferden en uit museale golfobjecten als stokken, tassen, kleding, ballen en overige attributen.  In de collectie bevinden zich unieke stukken als de NGF wisselbeker van de KLM (Dutch) Open, de tas met golfstokken en polostokken van Mr. S.B.W. (Sjuck) graaf van Limburg Stirum (1867-1954) en de kampioenstas met stokken van Barones E.A.A. (Lilly) van Pallandt-del Court van Krimpen (1887-1980), waaronder de kampioenstok van Aalbrecht del Court van Krimpen, de vader van Lilly.

Visie
De golfsport is de snelst groeiende sport van Nederland en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) de thans derde sportbond van het land. De sport wordt steeds toegankelijker voor iedereen en heeft, na ruim een eeuw afwezigheid (1900 en 1904), in 2016 weer olympische status gekregen. Een nationaal golfmuseum was er echter nog niet, er was zelfs nog helemaal geen golfmuseum. Wel bestonden en bestaan er particuliere collecties, die meestal niet zijn opengesteld voor een groot publiek. Voeg daaraan toe, dat het goed mogelijk is dat het ontstaan van de golfsport in de lage landen moet worden gezocht in plaats van in het gedoodverfde Schotland en er dus genoeg voeding is voor het doen van nader onderzoek en in elk geval om de discussie te voeren, dan is er alle aanleiding tot het oprichten van het Nederlands Golfmuseum dat zich specifiek richt op golf in de lage landen en met name in Nederland en dit museum te vestigen in Afferden vanwege de unieke beschrijving van colfregels in het hierboven genoemde vermaarde boek van Pieter van Afferden. Kennis van en inzicht in het ontstaan van de golfsport en hoe deze sport zich heeft ontwikkeld en nog ontwikkelt is interessant uit cultuurhistorisch oogpunt en maatschappelijk van belang om te begrijpen waar wij staan in deze op grote schaal beoefende sport.

Missie
Het Nederlands Golfmuseum wil belangstelling wekken voor de geschiedenis van golf in de lage landen en het ‘early golf’ onder de aandacht brengen van een groter podium dan het groeiend aantal huidige hickory spelers. Tevens is het interessant te weten, zonder overigens een derde Golfoorlog te willen ontketenen, of het golfen inderdaad van origine bij ons is begonnen en of hiervoor wetenschappelijk bewijs is te vinden. Uiteindelijk hopen we dat nog meer mensen de weg naar het golfen gaan vinden, een sport in de gezonde buitenlucht, altijd prachtige natuur en excellente 19e holes, waarbij beoefening niet aan leeftijd is gebonden en een handicap geen handicap hoeft te zijn.

Hoofdlijnen actuele beleids- en collectieplan
Het Nederlands Golfmuseum is voor golfers en niet-golfers en laat hen kennismaken met het ontstaan van golf, de ontwikkeling door de jaren heen en de maatschappelijke relevantie in de tijd.

Het Nederlands Golfmuseum doet dit:

 • door verantwoorde uitbreiding van haar collectie en deze op kwalitatief hoog niveau en museale waarde te houden.
 • door kennis over haar collectie te borgen, te versterken en uit te dragen.
 • door samenwerking en kennisuitwisseling met andere sporten en musea.
 • door het publiceren van wetenswaardigheden en het geven van presentaties.
 • door het informeren en onderwijzen van o.a. overheden en onderwijsinstellingen.
 • door deelname aan de stuurgroep Landgoed Bleijenbeek.

Het Nederlands Golfmuseum stelt zich voor de komende jaren de volgende doelen:

 • Het voor iedereen toegankelijk maken van haar collectie in een daarvoor geschikte huisvesting en via website en digitale rondleiding.
 • Het verkrijgen van voldoende financiële middelen om haar collectie uit te breiden en op peil te houden.
 • Het uitbreiden van haar museale collectie.
 • Het opzetten van educatieve bijeenkomsten.
 • Het publiceren van relevante informatie.
 • Het verzorgen van lezingen en voordrachten.
 • Het verzorgen van een vaste pagina in de Nederlandse Golfkrant.
 • Het waken over en op peil houden van een kwalitatief goede spreiding en voldoende gevarieerde collectie.
 • Het stimuleren en/of organiseren van praktisch kennismaken met golf zoals het vroeger werd gespeeld, o.a. door met ingang van 2017 jaarlijks het hickory seizoen te openen met ‘The Dutch Golf Museum Open Hickory Tournament’ op de golfbaan van Landgoed Bleijenbeek en deelname aan de Dutch Hickory Society en de EAGHC (European Association of Golf Historians and Collectors).

Achtergrond en maatschappelijke context
Stichting Nederlands Golfmuseum werd op 17 december 2015 officieel opgericht.

Het Nederlands Golfmuseum heeft haar doelen in het Stichtingsstatuut beschreven:

 • het verzamelen, beheren en tentoonstellen van golf-historisch erfgoed.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Op 22 april 2016 is het museum, nog gehuisvest in een bescheiden ruimte, op grootse wijze geopend.

Nauw contact met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Stichting NGA-Early Golf/Commissie Erfgoed, alsmede met deskundigen uit de golfwereld en van andere musea waarborgen een breed draagvlak voor en een juiste weergave van de collectie, toegankelijk voor alle burgers.

Een positief exploitatieresultaat zal ten goede komen aan de museale doelstelling van het museum.
Bij ontbinding en vereffening zal een eventueel batig saldo volledig ten goede komen van een door de belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.

Inzicht financiën
Stand op 31 december 2023:

Museale collectie                            €   56.905
Voorraden                                               1.485
Bibliotheek                                              6.100
Inventaris                                                    100
Verbouwing                                             3.101

Liquide middelen                                   1.450

Nog te ontvangen donatie                    1.000

Overige bezittingen                                   250

Totaal                                                  €  70.391

 

Stichtingsvermogen                          €  68.082
Voorzieningen                                           2.295
Nog te betalen rente en kosten                  14

Totaal                                                  €   70.391

Staat van baten en lasten over 2023:

Baten:
Donaties                                             €    2.060
Overige opbrengsten                                178
                                                                   _____
                                                            €     2.238

Lasten:
Kosten museum                               €     p.m.
Afschrijvingen                                        1.519
Bankkosten                                               175
                                                                   _____
                                                             €   1.694

Voordelig saldo                                 €      936

Toelichting:
Niet in het resultaat weergegeven zijn enkele belangrijke kostenposten, waarvoor het museum niet wordt aangeslagen. Dit betreft met name huisvestingskosten, elektriciteitskosten, assurantiën, en schoonmaakkosten.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Voorzitter
: John Ott (Conservator)
Secretaris: Jacques Schuiling (Informatiemanager)
Penningmeester: Mr. Ferd Vrijmoed (Archivaris)

Vrijwilligers

Vacature Bibliothecaris
Dr. Maria Vrijmoed-de Vries (Ondersteuning bestuur, interim Bibliothecaris)

Ebert van Rooij (ondersteuning projecten)

 

Adviseurs
Do Smit (vakgebied Kolf)
Iain S. Forrester (vakgebied Golf)

Beloningsbeleid
De werkzaamheden van het bestuur, vrijwilligers en adviseurs zijn onbezoldigd.

Medewerkers
De Stichting draait volledig op vaste vrijwilligers en heeft geen personeel in loondienst.